அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் - வேப்பலோடை

Freebies

Year Trade No. of Trainees ON Roll No. of Laptop Distributed Cycle Drawing Instrument Uniform Nimi Books Shoes
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
2016 FASHION DESIGN TECHNOLOGY 29 29 16 5 5 - - - 15 2 27 2 27 2
MARINE ENGINE FITTER 36 36 25 2 4 1 36 - 36 - 33 2 33 2
MRAC 24 24 18 - 9 - - - 24 - 24 - 21 -
WIREMAN 17 17 10 2 5 2 15 2 15 2 14 2 9 2
WELDER 35 35 27 - 8 - 34 - 35 - 33 - 33 -
2017 FASHION DESIGN TECHNOLOGY 8 8 - 5 4 - - - - 8 - 8 - 8
MARINE ENGINE FITTER 32 32 17 - 11 - 20 - 23 - 23 - 22 -
MRAC 19 19 12 - 11 - 19 - 17 - 19 - 19 -
WIREMAN 11 11 8 - 8 - 9 2 9 - 9 2 8 2
WELDER 13 13 10 - 9 - 9 - 13 - 13 - - -
2018 FASHION DESIGN TECHNOLOGY - - - - - - - - - - - - - -
MARINE ENGINE FITTER 32 32 17 - 11 - 20 - 23 - 23 - 22 -
MRAC 21 21 19 - 7 - 21 - 23 - 18 - - -
WIREMAN 14 14 6 - 6 - 14 - 7 1 14 - 7 -
WELDER 16 16 14 - 8 - 16 - 16 - 15 - 16 -
2019 FASHION DESIGN TECHNOLOGY 13 13 - - - - - - - 13 - 13 - -
MARINE ENGINE FITTER 31 31 - - - - 28 - 31 - 29 - 31 -
MRAC 21 21 - - - - 15 - 20 - 19 - 21 -
WIREMAN 13 13 - - - - 15 - 10 2 11 2 11 1
WELDER 27 27 - - - - 31 - 27 - 27 - 27 -
2020 FASHION DESIGN TECHNOLOGY 18 18 - - - - 2 16 2 14 2 16 2 4
MARINE ENGINE FITTER 24 24 - - - - 20 - 20 - 22 - 19 -
MRAC 22 22 - - - - 20 - 20 - 22 - 19 -
WIREMAN 18 18 - - - - 16 2 16 2 16 2 - -
WELDER 16 16 - - - - 16 - 15 - 16 - 16 -