அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் - வேப்பலோடை

Staff

TECHNICAL STAFF
S.No Name Designation Photo
1 A. CHELLAKNI Training officer
2 S. VENKATRAMA SUBRAMANIAN ATO
3 K. INBARAJ ATO
4 M.R. AHMED DIWAN ATO
5 K. SUBBULAKSHMI ATO
6 S.MARIAPPAN JTO
7 T.ISAAC KUMAR JTO
8 A. ANNADURAI JTO
9 K. PARAMASIVAM JTO
10 A. MANIMARAN JTO
11 T. RAMESH JTO
12 S.BELWIN JOEL JLanguage lab cum soft skill Instructor
NON TECHNICAL STAFF
S.No Name Designation Photo
1 P. JEBASINGH Junior Assistant
2 K. SANTHANA KUMAR Store Keeper
3 R. VINOTH KUMAR OFFICE ASSISTANT